วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

น.ส.  สมฤดี   อ่วมเอิบ    <  อุ๋ย  >    554189032   พลศึกษา  หมู่  1

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

น.ส.  นุชจรินทร์   คืดนอก  <  นุช >  554189025  พลศึกษา  หมู่  1

คิดไปแล้วต้องทำให้ได้